Velg en side

VILKÅR FOR KJØP AV HELIKOPTERTJENESTER FRA HELITRANS AS

(Gyldig fra og med 01.01.2020)

Vilkårenes begrensinger

Transportvilkårene gjelder alltid om annet ikke er skriftlig avtalt.

Bestilling

Bestilling av helikopter skal skje skriftlig.

Avbestilling

Avbestilling senere enn 48 timer før planlagt oppdrag faktureres NOK 2 500,-. Dersom avbestillingen kommer senere enn 24 timer før planlagt oppdrag faktureres NOK 4 500,-

Fremmøte/Avbrudd

Helitrans AS er uten ansvar for manglende fremmøte eller avbrudd som skyldes dårlig vær, offentlig rekvisisjon, ambulanseflyging, redningstjeneste, brann o.l.

Helitrans AS tar forbehold om avbrudd på grunn av tekniske feil, uhell, eller havari på selskapets helikoptermateriell. Kunde er ansvarlig for nabovarsling og varsling til lokalt politi der støy kan være sjenerende for områdene i umiddelbar nærhet.

Fartøysjefen kan unnlate å iverksette eller avbryte et oppdrag om selskapets sikkerhetsinstrukser ikke blir fulgt. Sikkerhetsinstruksene kan gis muntlig av fartøysjefen. Det samme gjelder om de faktiske forhold på oppdragsstedet ikke er i samsvar med bestilling.

Forsikring

Transporten er underlagt vanlige befordringsansvar. Bestemmelser i Lov om luftfart nr 101 av 11.06.1993, hvor Helitrans AS’ ansvar er begrenset til 250 000 SDR for personskade og 1131 SDR for reisegods. Helitrans AS’ ansvar for annet gods, inklusive underhengende last er begrenset til 22 SDR pr kg.

1 SDR (Spesielle trekkrettigheter) pt ca NOK 12.
Eksempel: Dersom 1 SDR er fastsatt til NOK 12, vil en lastevekt på 1 000 kg være oppad begrenset til NOK 264 000 i erstatning uten ekstra forsikring

Underhengende last

Lasteutstyr faktureres etter gjeldende satser.
Det kreves bruk av godkjent/sertifisert lasteutstyr. Ved bruk av lasteutstyr som ikke er Helitrans AS sin eiendom og i tillegg mangler sertifiseringer, bortfaller Helitrans sitt ansvar. Drivstoff, frakt av utstyr og bagasje:

Om Helitrans AS besørger transport belastes kunden med NOK 12,- pr. km. Dersom transport av drivstoff utføres av ekstern samarbeidspartner, faktureres dette etter regning

Dersom oppdraget avviker fra bestilling vil dette kunne medføre økte kostnader.

Bagasje må sendes på annet vis dersom helikopteret er fullt med passasjerer. I maskinen skal normalt kun håndbagasje medbringes.

Bakketid

Faktureres med NOK 2 000,- per påbegynte time på AS350 Faktureres med NOK 4 000,- per påbegynte time på Bell 205

Leie av utstyr

Kunden betaler leie av betongtobb med NOK 1 000,- per flygning.

Flytid

Flytiden regnes fra rotor har startet til rotor har stoppet. Minste fakturatid er 30 minutter. Oppdrag som krever mer enn 2 oppstarter pr. flytime, belastes kunde for overskytende oppstarter med NOK 500,- pr. start.

Startavgifter

Ved avgang fra norske lufthavner/flyplasser eller Helitrans sine egne baser, tilkommer en startavgift på NOK 400,- på AS350. NOK 900,- for Bell 205

Farlig gods

Oppdragsgiver plikter å orientere Helitrans AS der slike transporter er aktuelle.

Landingstillatelse

Ved landing må kunde innhente nødvendig landingstillatelse. Landing med helikopter er pålagt de samme regler ved motorisert ferdsel i utmark. Landing på innmark krever godkjenning fra grunneier, landing i utmark kreves godkjenning fra kommune og grunneier.
Skal Helitrans innhente tillatelse påløper gebyr på NOK 1 000,-.

Merverdiavgift

M.v.a. tilkommer all transport etter gjeldende lover og regler, avhengig av flygingens art.

Faktura/Reklamasjon/gebyr

Reklamasjon må skje senest 8 dager etter mottak av faktura.

Et gebyr på NOK 500,- vil påfølge faktura om reklamasjon kommer etter betalingsfristen er utløpt. Ved reklamasjon etter fristen må kunden dekke evt påløpte purre-/inkassogebyrer

Det påføres fakturagebyr på NOK 80,- pr. faktura.

Øvrig

Kost faktureres etter statens satser. Losji med 1500,- per døgn – per person/crewmedlem. Lastemann er obligatorisk og faktureres med NOK 2 000,- pr oppdrag.

Helgetillegg for crew er NOK 5 000,- pr crew-medlem.